مدیران

مدیر مالی حمل و نقل بین المللی الیت آریا جمی

نام: خانم مراد

سمت: مدیریت واحد مالی

شماره تماس: داخلی 113

ایمیل:

anet.morad@elitearia.com

مدیر ترانزیت حمل و نقل بین المللی الیت آریا جم

نام: آقای محمد کبیر ،

سمت: مدیریت واحد ترانزیت

شماره تماس: داخلی 118

ایمیل:

mohammadali.kabir@elitearia.com

مدیر بازاریابی و فروش حمل و نقل بین المللی الیت آریا جم

نام: خانم مریم زرینه

سمت : مدیریت بازاریابی و فروش

شماره تماس: داخلی 106

ایمیل:

maryam.zarrineh@elitearia.com

مدیر عملیات حمل و نقل بین المللی الیت آریا جم

نام: مرجان زرینه

سمت : مدیریت واحد عملیات

شماره تماس: 105

ایمیل:

marjan.zarrineh@elitearia.com

مدیر ترخیص حمل و نقل بین المللی الیت آریا جم

نام: اقای پیمان گوهربین

سمت: مدیریت واحد ترخیص

شماره تماس: 104

ایمیل:

peyman.goharbin@elitearia.com